Obliczanie prowizji dla agenta

Zasadniczo sposób obliczania prowizji powinien być określony w umowie agencyjnej. Gdyby nie ustalono wysokości lub sposobu jej określenia należy zastosować stawki przyjęte w stosunkach danego rodzaju i w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Agentowi przysługuje prawo do żądania prowizji od umów, które zostały zawarte w okresie trwania umowy agencyjnej pod warunkiem, że do zawarcia doszło w ramach jego działalności, albo jeżeli zostały zawarte z klientem, którego on wcześniej pozyskał. Poza tym, agentowi może przysługiwać prowizja także za umowy zawarte po rozwiązaniu stosunku agencyjnego. Trzeba tylko udowodnić, że propozycja zawarcia umowy została s

Treść i charakter wpisu do książki kontroli

Treść wpisu dokonywanego przez organ przeprowadzający kontrolę powinien zawierać określenie organu oraz upoważnienia do kontroli. Z treści wpisu musi jasno wynikać, jaki był zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli oraz kiedy została wszczęta i zakończona. W treści wpisu do książki kontroli umieszcza się także zalecenia pokontrolne oraz określa się zastosowane środki pokontrolne. Należy uzasadnić brak zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz uzasadnienie przeprowadzenia kontroli. Należy uzasadnić też przedłużenie czasu trwania kontroli i przerwy, jeżeli wspomniane zdarzenia miały miejsce. Przedsiębiorca powinien natomiast umieszczać

Charakter i treść wpisów do CEIDG

Wpisy do CEIDG zawierają szereg informacji na temat przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy, nr PESEL, data urodzenia, REGON, NIP), w tym również dotyczące jego osoby, niekoniecznie związane z prowadzeniem działalności. Przykładem jest obywatelstwo polskie i inne obywatelstwa, jakie posiada oraz oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania. Treść wpisu do CEIDG obejmuje również datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej i określenie jej przedmiotu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. We wpisie umieszcza się także informację o istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności i tym podobne