Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Administracja

Treść i charakter wpisu do książki kontroli

Treść wpisu dokonywanego przez organ przeprowadzający kontrolę powinien zawierać określenie organu oraz upoważnienia do kontroli. Z treści wpisu musi jasno wynikać, jaki był zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli oraz kiedy została wszczęta i zakończona. W treści wpisu do książki kontroli umieszcza się także zalecenia pokontrolne oraz określa się zastosowane środki pokontrolne. Należy uzasadnić brak zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz uzasadnienie przeprowadzenia kontroli. Należy uzasadnić też przedłużenie czasu trwania kontroli i przerwy, jeżeli wspomniane zdarzenia miały miejsce. Przedsiębiorca powinien natomiast umieszczać

Czym jest książka kontroli?

Książka kontroli musi być prowadzona przez przedsiębiorcę, który ma obowiązek prowadzenia i przechowywania jej w siedzibie przedsiębiorstwa. Powinien on także przechowywać inne dokumenty związane z przeprowadzeniem kontroli, w tym upoważnienia i protokoły. Ma to bardzo istotne znaczenie ze względów dowodowych i ochrony interesów przedsiębiorcy, w razie stawiania bezpodstawnych bądź nieprawdziwych zarzutów przez organy kontroli. Książka kontroli ma zwykle formę zbioru dokumentów, albo formę elektroniczną. W drugim przypadku należy dokonywać wpisów i aktualizować dane w niej zawarte. Domniemywa się, że dane zamieszczone w książce kontroli w formie elektroniczne

Czynności kontrolne w przedsiębiorstwie

Czynności kontrolne mogą być przeprowadzone prze pracowników organów kontroli. Musza oni okazać przedsiębiorcy legitymację służbową, która upoważnia do wykonywania czynności kontrolnych. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej bez doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli może wystąpić tylko wyjątkowo (np. przeciwdziałanie popełnieniu przestępstwa, bezpośrednie zagrożenie środowiska naturalnego, zabezpieczenie dowodów popełnienia wykroczenia skarbowego itd.). Kontrola jest przeprowadzana w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy, w jego siedzibie bądź w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, w g