Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Administracja

Zawiadomienie o kontroli

Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez organy administracji publicznej. Niemniej od wspomnianej zasady istnieje szereg wyjątków. Zawiadomienia nie dostarcza się przedsiębiorcy, jeżeli kontrola ma być przeprowadzona w celu przeciwdziałania popełnieniu czynu zabronionego, albo zabezpieczenia dowodów popełnienia takiego czynu. Podobnie jest w przypadku przeprowadzania kontroli w toku postępowania, które jest prowadzone w oparciu o ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów. Istnieje jeszcze kilka innych przypadków niezawiadamiania o kontroli. W każdym razie przyczynę braku zawiadomienia umieszcza się w książce i protokole kontroli. W zaw

Kto może wstrzymać prowadzenie działalności?

Wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej jest środkiem egzekucyjnym stosowanym w administracji publicznej w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje działalność niezgodnie z przepisami ustawy, albo stwarza zagrożenie. Wspomniane zagrożenie może dotyczyć życia, zdrowia, mienia w znacznych rozmiarach, albo środowiska. W przypadku wystąpienia choćby jednej ze wspomnianych przesłanek organ wykonawczy gminy zawiadamia organy administracji publicznej. Organem wykonawczym jest w zależności od gminy wójt, burmistrz, albo prezydent miasta. Zawiadomione o niebezpieczeństwie i nieprawidłowym wykonywaniu działalności gospodarczej organy powinny natychmiast podjąć niezbędn

Kontrolowanie przedsiębiorców

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana zgodnie z przepisami prawa polskiego, albo implementowanego do polskiego systemu prawnego prawa wspólnotowego bądź ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Prawo wspólnotowe jest stosowane bezpośrednio, albo pośrednio, po wprowadzeniu odpowiednich zmian w polskim systemie prawa. Z kolei ratyfikowane umowy międzynarodowe są częścią polskiego prawa, a w razie kolizji z ustawą mają pierwszeństwo, chyba że do ich udzielenia nie była potrzebna zgoda parlamentu wyrażona w ustawie. Zakres przedmiotowy kontroli nie jest dowolnie określany przez organy przeprowadzające kontrolę. Co więcej, w razie wyrządzenia