Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Administracja

Zezwolenie jako decyzja uprawniająca

Zezwolenie jest decyzją uprawniającą, która nadaje przedsiębiorcy uprawnienie do wykonywania określonej działalności gospodarczej. Nie należy mylić zezwolenia z koncesją, ponieważ są to dwa różne pojęcia. Należy podkreślić, że zezwolenie jest udzielane na wykonywanie działalności gospodarczej takiej jak sprzedaż alkoholu, prowadzenie działalności związanej z grami hazardowymi, poza kasynami, a także na prowadzenie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi. Inne przykłady działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia zostały określone w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gmina

Zakaz działalności regulowanej – sankcja administracyjna

Działalność regulowana charakteryzuje się tym, że do jej wykonania potrzebne jest spełnianie określonych warunków określonych w przepisach prawnych. Zakaz działalności regulowanej ma na celu zapobieżenie negatywnych konsekwencji prowadzenia tego typu działalności. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej ma kompetencję do wydania decyzji o zakazie jej wykonywania. Przesłanką do wydania wspomnianej decyzji administracyjnej jest złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym, nieusunięcie naruszeń warunków oraz stwierdzenie rażącego naruszenia warunków wykonywania działalności przewidzianych prawem. Decyzja o zakazie działalności regulowanej jes

Cechy rejestru działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej jest rejestrem publicznym zawierającym wpisy przedsiębiorców wykonujących wspomnianą działalność gospodarczą. Wpis do rejestru wymaga uiszczenia opłaty skarbowej oraz może być dokonany na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca wnioskujący o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu szczególnych warunków określonych przepisami ustawy regulującej wykonywanie określonej działalności gospodarczej. Oświadczenie przedsiębiorcy powinno zostać złożone do organu prowadzącego rejestr. Przedsiębiorca może złożyć wniosek z oświadczeniem w urzędzie gminy. Przedsiębiorca otrzym