Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Obliczanie prowizji dla agenta

Zasadniczo sposób obliczania prowizji powinien być określony w umowie agencyjnej. Gdyby nie ustalono wysokości lub sposobu jej określenia należy zastosować stawki przyjęte w stosunkach danego rodzaju i w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Agentowi przysługuje prawo do żądania prowizji od umów, które zostały zawarte w okresie trwania umowy agencyjnej pod warunkiem, że do zawarcia doszło w ramach jego działalności, albo jeżeli zostały zawarte z klientem, którego on wcześniej pozyskał. Poza tym, agentowi może przysługiwać prowizja także za umowy zawarte po rozwiązaniu stosunku agencyjnego. Trzeba tylko udowodnić, że propozycja zawarcia umowy została s

Główne obowiązki agenta i zleceniodawcy

Obowiązki agenta i zleceniodawcy zostały ściśle określone w przepisach prawa cywilnego i są to jedne z niewielu przepisów mające charakter bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że wszelkie postanowienia umowne sprzeczne z ich treścią są nieważne, a w ich miejsce stosuje się wspomniane przepisy prawa. Do podstawowych obowiązków agenta należy przekazywanie informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy i przestrzeganie jego wskazówek, które są uzasadnione w danych okolicznościach. Agent jest też zobowiązany do podejmowania czynności niezbędnych do ochrony praw zleceniodawcy. Z kolei zleceniodawca ma obowiązek przekazywania dokumentów i informacji potrzebnych mu do w

Szczególne cechy umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest oparta na zasadzie lojalności. Oznacza ona, że każda ze stron ma obowiązek zachować względem drugiej lojalności. Polega ona przede wszystkim na rzetelnym informowaniu drugiej strony o okolicznościach wpływających na wykonywanie umowy i działaniach podejmowanych w związku z umową. Domniemywa się, że agent jest upoważniony do przejmowania zapłaty za świadczenie na rzecz zleceniodawcy, przyjmowania dla niego świadczeń oraz odbierania zawiadomień i oświadczeń dotyczących wykonania umów zawartych w imieniu dającego zlecenie. Niemniej domniemanie to znajduje zastosowanie tylko w razie wątpliwości. Reguła interpretacyjna nie będzie istotna w sytuac