Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Biznes

Podstawowe cechy umowy agencyjnej

Umowa agencyjna jest zawierana między agentem a przedsiębiorcą. Obie strony są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, dlatego też należy zakwalifikować umowę agencyjną do umów handlowych. Zobowiązanie stron polega na stałym pośredniczeniu przez agenta przy zawieraniu z klientami umów. Umowy są zawierane na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy. Mogą być też zawierane w imieniu przedsiębiorcy. Agent otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwo w zawieraniu umów noszące nazwę prowizji. Wysokość wynagrodzenia bądź sposób obliczania tej kwoty powinien być określony w umowie. Gdyby w kontrakcie nie znalazło się postanowienie regulujące tę kwestię agent

Cechy leasingu finansowego

Leasing finansowy został w piśmiennictwie wyróżniony w opozycji do leasingu operacyjnego. Podstawową cechą różniącą oba rodzaje leasingu jest obowiązek przeniesienia na korzystającego własności rzeczy po upływie czasu trwania oznaczonego w umowie. Korzystający może zażądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu okresu podanego w umowie leasingu. Strony mogą w umowie określić inny termin niż podany wyżej, wynikający z przepisów prawa cywilnego. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu po upływie okresu trwania umowy, albo po jej wypowiedzeniu przez jedną ze stron bądź wygaśnięciu z innej przyczyny wraca do prawowitego wła

Oddanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej

Jedną z podstawowych zasad jest reguła mówiąca o tym, że leasingobiorca nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej bez zgody finansującego. Strony umowy leasingu mogą ustalić tę kwestię w umowie leasingu określając wymóg pisemnej zgody finansującego, albo przyznając zgodę już w umowie. Najczęściej dzieje się tak w przypadku leasingu nieruchomości, który może polegać nie tylko na korzystaniu z nieruchomości, ale także na pobieraniu pożytków. Należy dodać, że oddanie przedmiotu leasingu osobie trzeciej bez wymaganej zgody finansującego jest przesłanką do wypowiedzenia umowy leasingu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy. Niemniej strony mogą ustali