Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Ekonomia

Umowa pożyczki w obrocie

Umowa pożyczki polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku. Pożyczkobiorca zobowiązuje się jednocześnie do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Umowa pożyczki opiewająca na sumę wyższą niż 500 złotych powinna zostać stwierdzona pismem.Odstąpienie od umowy przysługuje pożyczkodawcy w przypadku, gdy ma on uzasadnione wątpliwości co do zwrotu pożyczki, z uwagi na zły stan majątkowy pożyczkobiorcy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje wtedy, gdy pożyczkodawca już w chwili zawarcia umowy

Umowa dostawy w obrocie gospodarczym

Umowa dostawy jest zawierana w celu wytworzenia rzeczy i ich dostarczenia. Chodzi przy tym o rzeczy oznaczone co do gatunku, a nie co do tożsamości. Dostarczanie może następować częściami albo okresowo. Na tym polega zobowiązanie dostawcy. Z kolei odbiorca zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia ustalonej ceny. Umowa dostawy powinna być zawarta w formie pisemnej. Odbiorca może dostarczać dostawcy surowce lub materiały niezbędne do wykonania przedmiotu dostawy. W umowie można zastrzec, że wytworzenie zamówionego towaru ma nastąpić z surowców określonego gatunku bądź pochodzenia. W takim przypadku odbiorca ma możliwość sprawdzenia jakości surowców. Strony

Roszczenia odszkodowawcze – prawo kupującego

Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia. Może on żądać także naprawienia szkody, którą poniósł z powodu zawarcia umowy sprzedaży. Ważne jest to, aby kupujący nie wiedział o istnieniu wady fizycznej w momencie sprzedaży. Nie jest natomiast istotne, czy wada powstała z powodu okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Kupujący może też żądać obniżenia ceny i w takim przypadku przysługuje mu także roszczenie o naprawienie szkody. Naprawienie szkody może nastąpić poprzez żądanie zwrotu kosztów zawarcia umowy oraz kosztów odbioru