Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Finanse

Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej

Pojęcie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jest związane z art. 22 Konstytucji RP, zgodnie z którym w państwie obowiązuje zasada swobody gospodarczej. Niemniej jednak należy dodać, że może ona zostać odpowiednio ograniczona w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny. Nie ma możliwości wprowadzania ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w drodze innych aktów prawnych (np. rozporządzeń, aktów prawa miejscowego). Każde ograniczenie powinno być uzasadnione ważnym interesem publicznym i tylko nim. Nie można powoływać się na inny argument niż wskazany wyżej. Nie może to być jakikolwiek interes publiczny, lecz ważny, a

Poręczenie w obrocie gospodarczym

Umowa poręczenia pełni ważną rolę w obrocie gospodarczym jako jedna z form zabezpieczenia wierzytelności. Umowa jest zawierana między poręczycielem a wierzycielem. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik tego nie uczynił. Oświadczenie poręczyciela musi zostać zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. Poręczenie za dług osoby, która nie miała zdolności do czynności prawnych, a zatem nie mogła się do niczego zobowiązać, powinno być spełnione przez poręczyciela. Wyjątkiem są sytuacje, gdy w chwili poręczenia nie wiedział o tej okoliczności, ani nie mógł się o tym z łatwością dowiedzieć. Poręczyciel może poręczy

Rozliczenia po rozwiązaniu spółki cywilnej

Wspólnik, który występuje ze spółki otrzymuje w naturze rzeczy, które wniósł do używania. Otrzymuje też wartość jego wkład oznaczoną w umowie spółki w formie pieniężnej. Wkład polegający na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy wspólnika nie podlega zwrotowi. Należy wypłacić występującemu wspólnikowi część wartości wspólnego majątku odpowiadającej stosunkowi uczestniczenia w zyskach spółki. Udział jest wypłacany z majątku, który pozostał po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników. W przypadku śmierci wspólnika spółka ulega rozwiązaniu, jeżeli umowa została zawarta między dwoma wspólnikami. Można zastrzec,