Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Charakter i treść wpisów do CEIDG

Wpisy do CEIDG zawierają szereg informacji na temat przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy, nr PESEL, data urodzenia, REGON, NIP), w tym również dotyczące jego osoby, niekoniecznie związane z prowadzeniem działalności. Przykładem jest obywatelstwo polskie i inne obywatelstwa, jakie posiada oraz oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania. Treść wpisu do CEIDG obejmuje również datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej i określenie jej przedmiotu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. We wpisie umieszcza się także informację o istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności i tym podobne

Jakie są zadania CEIDG?

CEIDG jest jedną z ewidencji prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Podstawowym zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ewidencjonowanie przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Ponadto, CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach oraz umożliwia wgląd dodanych udostępnianych przez Centralną Informację KRS. Za pośrednictwem CEIDG można również ustalić termin i zakres zmian wpisów oraz organ administracji publicznej, który dokonał zmiany. Dane są przekazywane do ewidencji za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej. Przekaz odbywa się wyłącznie za pomocą środków k

Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

Punkt kontaktowy jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Został on stworzony z myslą o przedsiębiorcach, a jego podstawowym zadaniem jest udzielanie informacji przedsiębiorcom oraz ułatwienie w dopełnianiu formalności związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Za pośrednictwem punktu kontaktowego przedsiębiorca może złożyć właściwe wnioski, oświadczenia i notyfikacje, które są niezbędne do podjęcia, prowadzenia bądź zakończenia działalności gospodarczej. Do zadań punktu kontaktowego nie jest natomiast doradztwo w indywidualnych sprawach. Punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem serwisu, co