Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Charakter i treść wpisów do CEIDG

Wpisy do CEIDG zawierają szereg informacji na temat przedsiębiorcy (firma przedsiębiorcy, nr PESEL, data urodzenia, REGON, NIP), w tym również dotyczące jego osoby, niekoniecznie związane z prowadzeniem działalności. Przykładem jest obywatelstwo polskie i inne obywatelstwa, jakie posiada oraz oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania. Treść wpisu do CEIDG obejmuje również datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej i określenie jej przedmiotu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. We wpisie umieszcza się także informację o istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności i tym podobne

Jakie są zadania CEIDG?

CEIDG jest jedną z ewidencji prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Podstawowym zadaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ewidencjonowanie przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi. Ponadto, CEIDG udostępnia informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach oraz umożliwia wgląd dodanych udostępnianych przez Centralną Informację KRS. Za pośrednictwem CEIDG można również ustalić termin i zakres zmian wpisów oraz organ administracji publicznej, który dokonał zmiany. Dane są przekazywane do ewidencji za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej. Przekaz odbywa się wyłącznie za pomocą środków ko

Punkt kontaktowy dla przedsiębiorców

Punkt kontaktowy jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Został on stworzony z myslą o przedsiębiorcach, a jego podstawowym zadaniem jest udzielanie informacji przedsiębiorcom oraz ułatwienie w dopełnianiu formalności związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Za pośrednictwem punktu kontaktowego przedsiębiorca może złożyć właściwe wnioski, oświadczenia i notyfikacje, które są niezbędne do podjęcia, prowadzenia bądź zakończenia działalności gospodarczej. Do zadań punktu kontaktowego nie jest natomiast doradztwo w indywidualnych sprawach. Punkt kontaktowy jest prowadzony za pośrednictwem serwisu, co