Jesteś tutaj: pozyczkipozabankowe3.pl >Artykuły dla kategorii ‘Gospodarka

Rozliczenia przedsiębiorców – tylko w banku

Przedsiębiorcy dokonujący lub przyjmujący płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mają obowiązek dokonywania ich za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Nie dotyczy on zatem obrotu konsumenckiego, a jedynie profesjonalnego. Drugą przesłanką jest przekroczenie jednorazowej wartości transakcji równowartości kwoty 15 tys. euro. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie, żeby zaistniał obowiązek dokonania rozliczenia za pośrednictwem rachunku bankowego. Bank nie oznacza spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej. Niemniej, ustawodawca dopuszcza możliwość dokon

Oferta przedsiębiorcy – co musi zawierać?

Oferta składa na przez przedsiębiorcę musi zawierać pewne informacje, aby oblat wiedział, z kim ma do czynienia. Oblat jest to osoba, której została złożona oferta. Określenie to wywodzi się z języka prawniczego. Przedsiębiorca oferujący towary lub usługi musi podać w treści oferty swoją firmę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz siedzibę i adres. Nie ma znaczenia, czy sprzedaż ma charakter bezpośredni czy pośredni, czy jest wykonywana za pośrednictwem środków masowego przekazu, druków bezadresowych czy też sieci teleinformatycznych. W każdym przypadku oferta przedsiębiorcy musi zawierać wspomniane wyżej treści. Przedsiębiorca może dodatkowo zawrzeć w

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów, a także słusznych interesów konsumentów. Inne podstawowe obowiązki zostały określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Jednym z nich jest obowiązek spełniania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych przepisami prawa. Nie chodzi tylko o działalność regulowaną, ale wszelką działalność i związane z nią zasady. Ich przestrzeganie zapewnia odpowiednią ochronę przed zagrożeniem życia, zdrowia i publicznej moralności oraz ochrony środowiska. Drugim ważnym obowiązkiem jest posiadanie u