Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej

Pojęcie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jest związane z art. 22 Konstytucji RP, zgodnie z którym w państwie obowiązuje zasada swobody gospodarczej. Niemniej jednak należy dodać, że może ona zostać odpowiednio ograniczona w drodze ustawy i ze względu na ważny interes publiczny. Nie ma możliwości wprowadzania ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w drodze innych aktów prawnych (np. rozporządzeń, aktów prawa miejscowego). Każde ograniczenie powinno być uzasadnione ważnym interesem publicznym i tylko nim. Nie można powoływać się na inny argument niż wskazany wyżej. Nie może to być jakikolwiek interes publiczny, lecz ważny, a

Umowa pożyczki w obrocie

Umowa pożyczki polega na tym, że dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych co do gatunku. Pożyczkobiorca zobowiązuje się jednocześnie do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i jakości. Umowa pożyczki opiewająca na sumę wyższą niż 500 złotych powinna zostać stwierdzona pismem.Odstąpienie od umowy przysługuje pożyczkodawcy w przypadku, gdy ma on uzasadnione wątpliwości co do zwrotu pożyczki, z uwagi na zły stan majątkowy pożyczkobiorcy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje wtedy, gdy pożyczkodawca już w chwili zawarcia umowy

Główne obowiązki agenta i zleceniodawcy

Obowiązki agenta i zleceniodawcy zostały ściśle określone w przepisach prawa cywilnego i są to jedne z niewielu przepisów mające charakter bezwzględnie wiążący. Oznacza to, że wszelkie postanowienia umowne sprzeczne z ich treścią są nieważne, a w ich miejsce stosuje się wspomniane przepisy prawa. Do podstawowych obowiązków agenta należy przekazywanie informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy i przestrzeganie jego wskazówek, które są uzasadnione w danych okolicznościach. Agent jest też zobowiązany do podejmowania czynności niezbędnych do ochrony praw zleceniodawcy. Z kolei zleceniodawca ma obowiązek przekazywania dokumentów i informacji potrzebnych mu do w